Algemene voorwaarden

Artikel 1.   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ADEXPO b.v., hierna te noemen opdrachtnemer, met een wederpartij, hierna
  te noemen opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden eenmaal is overeengekomen, zullen
  de voorwaarden daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

Artikel 2.   Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Aan de door opdrachtnemer uitgebrachte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtnemer is eerst gebonden aan de overeenkomst, indien en voor zover door
  haar een schriftelijke orderbevestiging is verzonden.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een prijs in de overeenkomst aan te passen indien blijkt dat deze, ondanks zorgvuldig opstellen, foutief in de prijslijst is vermeld.

Artikel 3.   Levering

 1. De door opdrachtnemer opgegeven levertijd gaat in op het laatste van de navolgende
  tijdstippen:

  • de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
  • de dag van de ontvangst van de voor de uitvoering van de overeenkomst
   noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d.;
  • de dag dat de eventueel bedongen vooruitbetaling, zoals in de orderbevestiging omschreven, ontvangen is;
 2. De levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn,
  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige)
  nakoming niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd
  met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van die omstandigheden.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan werkstaking,
  ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, natuurrampen, onvoorziene
  verkeerssituaties en vertraging in de leveranties door toeleveranciers.
 5. Het is opdrachtnemer geoorloofd om de levering in delen te doen plaats vinden.
  De opdrachtgever is verplicht de gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop
  deze hem worden bezorgd, dan wel waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter
  beschikking worden gesteld.
 6. Indien de geleverde goederen op ondergeschikte punten afwijken van de getoonde modellen in de documentatie, ontheft dit opdrachtgever niet van de verplichting tot afname.
 7. De verhuurde zaken worden geacht in goede staat te zijn geleverd door de opdrachtnemer, tenzij bij de levering schriftelijk onder beschrijving van de gebreken anders werd vastgesteld.
 8. Opdrachtgever dient ervoor in te staan dat de overeengekomen plaats van levering of
  retourhalen goed bereikbaar, vrij van obstakels en droog en schoon is. Wanneer de levering of het retourhalen wordt vertraagd dan wel onmogelijk wordt gemaakt doordat opdrachtgever ter zake in gebreke blijft, zullen de hierdoor veroorzaakte extra kosten
  door haar worden vergoed.

Artikel 4.   Huurprijs

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en
  exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Bij wijziging van de overeenkomst of meerwerk in het kader van de overeenkomst is de
  opdrachtnemer gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in
  rekening te brengen. Opdrachtgever zal deze kosten, mits redelijk opgesteld, voldoen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komt het transport en de levering van de goederen naar de overeengekomen plaats binnen Nederland voor rekening van opdrachtnemer en levering en transport buiten Nederland voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen,
  waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform verstrekte
 5. Kosten welke door beursgebouwen e.d. verplicht worden opgelegd voor transport en andere
  diensten op haar eigen terrein komen voor rekening van opdrachtgever en zullen zonder
  vooroverleg door opdrachtnemer aan haar worden doorberekend.

Artikel 5.    Betalingen

 1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur
  vermelde betalingscondities. Bij gebreke van deze condities dient betaling binnen 8
  dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim en is
  hij – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor
  volle maand wordt gerekend.
 3. Opdrachtnemer is immer gerechtigd van de opdrachtgever een naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en tot
  dat moment de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten. Indien opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te verschaffen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van alle geleden schade, waaronder begrepen winstderving.
 4. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, komen
  alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De hoogte van
  de incassokosten wordt berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse
  Orde van Advocaten.
 5. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten, ook al vermeldt opdrachtgever bij de betaling een andere bestemming.

Artikel 6.    Eigendomsvoorbehoud

 1. Door opdrachtnemer verhuurde zaken blijven vanzelfsprekend haar eigendom. Tevens
  blijven de door opdrachtnemer middels een koopovereenkomst overgedragen zaken
  haar eigendom, zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan al hetgeen opdrachtnemer
  in verband met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in
  verband met andere overeenkomsten van opdrachtgever te vorderen heeft, met inbegrip
  van rente en kosten.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de opdrachtgever niet tijdig
  betaalt, danwel anderszins in gebreke blijft om aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Opdrachtgever is, zolang het eigendomsvoorbehoud op de goederen rust, niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te belenen, te verhuren of een pandrecht op de zaken
  te vestigen.

Artikel 7.    Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De huurgoederen komen na aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit
  zijn van de opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is gedurende deze periode aansprakelijk voor diefstal, vermissing of
  beschadiging van de huurgoederen.
 3. Eventuele schade aan de huurgoederen wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal
  door opdrachtgever worden vergoed tegen de vervangingswaarde. De opdrachtgever
  dient haar risico hiertoe voor eigen rekening afdoende te verzekeren.
 4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor schade die is
  veroorzaakt door het gebruik van de huurgoederen tijdens de huurperiode.
 5. De huurgoederen mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe zij
  bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn bestemd. Bij ander gebruik heeft de
  opdrachtnemer het recht de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en de goederen terug te nemen.
 6. Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van de overeengekomen huurprijs.

Artikel 8.    Klachten en garantie

 1. Opdrachtnemer levert goede handelskwaliteit. Onverminderd de in deze voorwaarden
  genoemde beperkingen, garandeert opdrachtnemer de deugdelijkheid van de door hem
  geleverde zaken, mits al zijn instructies met betrekking tot het gebruik van de zaken
  strikt in acht zijn genomen en opgevolgd.
 2. Door verschillende productiedata bij leveranciers kan er enigszins kleurverschil of afwijking in maatvoering optreden. Opdrachtnemer zal zich te allen tijde inspannen dit te voorkomen maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor lichte afwijkingen ten aanzien van eerder genoemde criteria.
 3. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestaties geen beroep doen, indien hij niet
  binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken
  bij opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
 4. Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, geeft de opdrachtnemer
  te zijner keuze garantie in de zin dat hij slechts gehouden is de afgeleverde zaak te herstellen of te vervangen, dan wel ontbrekende zaken alsnog te leveren. Leveringen van 5%
  meer of minder dan de bestelde hoeveelheid gelden niet als tekortkomingen.
 5. Indien een gebrek aan het afgeleverde ontstaat tijdens de huurperiode, zal opdrachtnemer
  zich inspannen om dit gebrek te herstellen, doch slechts voor zover dit redelijkerwijs van
  haar gevergd kan worden en het gebrek buiten schuld van opdrachtnemer is ontstaan.
 6. Retourzending ten behoeve van vervanging of herstel van de gehuurde goederen vindt
  plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever en steeds eerst na toestemming van
  de opdrachtnemer.
 7. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te
  zijn ingediend.
 8. Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd
  en/of hij de opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen,
  vervalt het recht van reclame.

Artikel 9.    Aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de
  in artikel 8. omschreven verplichtingen; zij is slechts aansprakelijk voor schade, indien
  de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van de
  opdrachtnemer of van diens ondergeschikten.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan voorwerpen die door de
  opdrachtgever zijn achtergelaten in kasten, vitrines, bureaus en in andere huurgoederen.
 3. Indien er op grond van enige wettelijke bepaling op opdrachtnemer enige schadeplicht
  zou rusten, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar
  gedane uitkering.
 4. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijk van opdrachtnemer beperkt tot een maximum van 2 maal het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd was.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid uitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve
  van de derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer zijn
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Artikel 10. Annulering en ontbinding

 1. Opdrachtgever is gerechtigd een opdracht te annuleren indien dit tenminste 14 kalenderdagen voor afhaal-/ leverdatum schriftelijk is medegedeeld, tenzij tussen opdrachtgever en opdrachtnemer anders overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht binnen 14 kalenderdagen voor de afhaal-/ leverdatum heeft geannuleerd, wordt de totale verhuurprijs volledig doorberekend.
 3. Onverminderd het hiervoor in deze voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of door toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 4. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
  De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer hierdoor geleden
  schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11. Beëindiging

 1. De overeenkomst eindigt als de huurtermijn is verstreken. De opdrachtgever is verplicht
  de goederen op deugdelijke wijze terug te geven op de plaats van aflevering, na kennisgeving omtrent het tijdstip van teruggave.
 2. Gehuurde goederen dienen binnen 24 uur na verstrijken van de huurtermijn weer in het
  bezit van de opdrachtnemer te zijn.
 3. Indien na beëindiging van de huurperiode de goederen niet door opdrachtnemer in ontvangst kunnen worden genomen, is de opdrachtgever verplicht de goederen omgaand
  franco te retourneren.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, dat voortvloeit uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt gebracht voor de bevoegde
  rechter van de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd, ongeacht diens bevoegdheid
  een andere volgens de wet bevoegde rechter te adiëren.